By NavajoDictionary.com / Time / 0 Comments

Number Days of the Month

Day 1 — t’ááłá’íjį́

Day 2 — naakijį́

Day 3 — táá’gíjį́

Day 4 — dį́į́’jį́

Day 5 — ashdla’jį́

Day 6 — hastą́ą́jį́

Day 7 — tsosts’idjį́

Day 8 — tseebííjį́

Day 9 — náhást’éíjį́

Day 10 — neeznáájį́

Day 11 — ła’ts’áadahjį́

Day 12 — naakits’áadahjį́

Day 13 — táá’ts’áadahjį́

Day 14 — dį́į́’tsáadahjį́

Day 15 — ashdla’áadahjį́

Day 16 — hastą́’áadahjį́

Day 17 — tsosts’idts’áadahjį́

Day 18 — tseebííts’áadahjį́

Day 19 — náhást’éíts’áadahjį́

Day 20 — naadiinjį́

Day 21 — naadiin ła’jį́

Day 22 — naadįįnaakijį́

Day 23 — naadiin táá’jį́

Day 24 — naadiin dį́į́’jį́

Day 25 — naadiin ashdla’jį́

Day 26 — naadiin hastáánjį́

Day 27 — naadiin tsosts’idjį́

Day 28 — naadiin tseebííjį́

Day 29 — naadiin náhast’éíjį́

Day 30 — tádiinjį́

Day 31 — tádiin dóó ba’ąą t’ááłá’í jį́